Home » תקדים משפטי: בתי דיור מוגן רשאים לגבות תשלום עבור שיכון של מטפל סיעודי

תקדים משפטי: בתי דיור מוגן רשאים לגבות תשלום עבור שיכון של מטפל סיעודי

שיכון מטפל סיעודי בדיור מוגןפסק דין חשוב, שנוגע בזכותם של דיירים בבתי דיור מוגן לשכן ביחידת הדיור שלהם מטפל סיעודי, נידון בעת האחרונה בבית המשפט.

בית המשפט דן בכמה נושאים בעלי משמעות לציבור דיירי בתי דיור מוגן בארץ, ובכללם הקשר החוזי שנרקם בין הבתים לדיור מוגן ולקוחותיהם, באפשרות של בתי האבות לסרב לשכן מטפל סיעודי ביחידת הדיור של הקשיש, ובזכות של בית האבות לגבות תשלום עבור המטפל הסיעודי.

סוגיית החוזה האחיד

לפני הדיון שנוגע ישירות לזכות הדיירים לשכן ביחידת הדיור שלהם עובד מטעמם, עסק בית הדין בסוגיית החוזה בין הדיירים, לבין הנהלת בתי הדיור המוגן.

עמותת דייר הדיור המוגן בישראל, שלקחה על עצמה את תפקיד הדוברת בשמם של כל דיירי בתי האבות בארץ, טענה שדיירי הדיור המוגן נמצאים בעמדת נחיתות מול המוסדות שבהם הם מתגוררים בערוב ימיהם.

בלשון משפטית, עלתה הטענה שהחוזים שנחתמים מול בתי הדיור המוגן הינם חוזים אחידים, ולכן חלק מהסעיפים עליהם חותמים הקשישים הינם מקפחים. במקרה כזה, זכאים הדיירים להגנה יתרה, ונוסף על כך, ראוי שהדיון המשפטי יעסוק בשאלות עקרוניות, ולא רק בטענות כנגד מוסד זה או אחר בלבד.

סיכומו של דבר, בית הדין קבע שראוי לכרוך בתביעה מספר רב של בתי דיור מוגן, בין היתר בשל העובדה שאכן הסוגיה המשפטית דומה ומקיפה את כל אוכלוסיית הקשישים המתגוררים בבתי דיור מוגן, שחלק ניכר מהם יזדקק בשלב כלשהו לעובד סיעודי צמוד.

האם מותר לשכן בבית הדיור המוגן עובד זר?

חלק חשוב בדיון המשפטי עסק בזכותו של הקשיש המתגורר בבית דיור מוגן, לשכן ביחידת הדיור שלו עובד סיעודי, במשך עשרים וארבע שעות ביממה. לאחר דין ודברים בין עמותת דיירי הדיור המוגן לבין הנהלות בתי הדיור המוגן, שחלקו נעשה בבוררות, עלו הנקודות הבאות:

 1. חלק מבתי הדיור המוגן עמדו על דעתם שאין זו זכות טבעית של הקשיש לשכן עובד זר ביחידה שהועמדה לשירותו.
 2. חלק מבתי הדיור המוגן הסכימו לקבל את האפשרות שהקשיש ישתמש בשירותו של עובד סיעודי, אולם העמידו תנאים וסייגים רבים לכך.
 3. עלתה גם סוגיית העלות הנוספת אותה עשויים בתי הדיור המוגן לגבות במקרה שהקשיש מבקש לשכן עובד סיעודי. גם בשאלה זו עלתה אי הסכמה בקרב בתי הדיור המוגן עצמם.

חוק הדיור המוגן

במקריות ראויה לציון, תוך כדי מהלך ההתדיינות המשפטית נפתרו חלק מהסוגיות בעקבות חקיקה שעברה בכנסת – חוק הדיור המוגן, התשע"ב, 2012. החוק, שבא לעגן את זכויותיהם של הדיירים בבתי הדיור המוגן בישראל, קבע באופן מפורש שזוהי זכותו המלאה של הקשיש לשכן עימו עובד סיעודי, במידה והוא זקוק לכך בהתאם לקריטריונים מקצועיים ורפואיים.

בכך נמנע מבתי הדיור המוגן להערים קשיים או לשלול את זכותו של הקשיש לשכן ביחידת הדיור שלו עובד סיעודי, משום שהלכה למעשה מדובר בבית שבו הוא מתגורר.

מרגע שנחקק החוק, נסוב הדיון המשפטי בשאלה האם בית הדיור המוגן רשאי לגבות תשלום נוסף עבור שהותו של המטפל הסיעודי.

מותר לגבות, אסור להפריז

העמותה המייצגת את דיירי הדיור המוגן טענה שמכיוון שהחוק החדש איננו מזכיר תשלום עבור שהותו של עובד סיעודי, הרי שלמעשה החוק שולל את הזכות לחייב את הדייר בעלות כלשהי. בין השאר, נטען שדיירי הדיור המוגן משלמים, בין כה וכה, תשלומים בסכומים גבוהים, וכן ששיכון של עובד סיעודי אינו מעמיס עלויות נוספות על בתי הדיור המוגן.

בתי הדיור המוגן טענו בדיוק להיפך. מכיוון שהחוק אינו אוסר על גביית תשלום, ובשל העובדה שהדבר כרוך בעלויות נוספות מצידן, מוצדק וראוי לגבות תשלום שכזה.

בסיכומו של דבר, בית המשפט קבע שאכן ניתן לגבות תשלום עבור שיכון של עובד סיעודי, אך אסור שתשלום כזה יהיה גבוה או חריג. תשלום מוגזם יפגע בתכלית החוק, שקבע שזכותו של דייר הדיור המוגן לשכן עובד סיעודי צמוד.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715429

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר